Vergi hukuku, vergi dairesi müdürlükleri ile vergi mükellefleri arasındaki hukuki ilişkinin sınırlarını çizen bir hukuk dalıdır. Vergi hukuk oldukça spesifik bir alan olması nedeniyle pek çok avukat tarafından bilinmemektedir. Vergi Müdürlüğü tarafından mükelleflere yönelik olarak düzenlenen her türlü vergi cezası, para cezası ve yaptırım bu alanının içerisine girmektedir. Anılan ceza ve yaptırımlara karşı en iyi vergi avukatı aracılığıyla dava açılması çok önemlidir.

Vergi Hukukunun Önemi

Vergi hukukunun önemi özellikle vergi cezalarının kesilmesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. Zira vergi kaçırdığı iddia edilen mükelleflerin 4 katı oranında ceza ile karşı karşıya kalması sıkça karşımıza çıkmaktadır. Vergi beyannamesinin süresinde verilmemesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, fiş veya fatura düzenlenmemesi durumlarında vergi incelemesi yapılır. Akabinde vergi inceleme raporu düzenlenir ve ilgiliye tebliğ edilir. Vergi inceleme raporunda bir usulsüzlük bulunduğunun tespiti mevcut ise bu miktarın cezalı halinin ödenmesi istenir. Bu gibi durumlarda hakkı ihlal edilen kişilerin Bursa vergi avukatı ile gerekli başvuruları yapması ve dava açması son derece elzemdir.

Vergi Hukuku Avukatı

Vergi hukuku avukatının önemi, vergi inceleme raporunun düzenlemesi sonrası ortaya çıkmaktadır. Vergi inceleme raporunun detaylı bir şekilde incelenmesi ve gerekli itirazların sunulması çok önemlidir. Zira inceleme raporunda bir usulsüzlük tespit edildiği takdirde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılmaktadır. Ayrıca ilgili Vergi Müdürlüğü de para cezası kesmektedir. Vergi Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu vergi cezasına karşı belirli süreler içinde iptal davası açılması gerekmektedir. Vergi cezasının iptali davasının dilekçesinin, en iyi Bursa vergi avukatı tarafından hazırlanması çok önemlidir. Aksi takdirde hak kaybına uğranması gibi sonuçlarla karşılaşılması çok olağandır.

Vergi Hukukunun Amacı

Vergi hukukunun amacı, kamu kuruluşu olan vergi dairesi ile vergi mükellefleri arasında meydana gelecek uyuşmazlıkların çözümünün sağlanmasıdır. Hem vergi dairesinin hem de vatandaşların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu mevzuatta açık bir şekilde mevcuttur. Bu yükümlülüklerin ve uyulmaması halinde uygulanacak usullerin neler olduğunun anlaşılır bir şekilde açıklanması şarttır. Vergi hukukunun bir diğer amacı ise kamu ile vatandaş arasındaki güç dengesinin sağlanmasıdır. Zira kamu kuruluşlarının yapmış olduğu tek taraflı işlemlerden zarar gören mükelleflerin haklarının neler olduğu ve hangi yolları izlemesi gerektiği bu hukuk alanında işlenmiştir.

Vergi Hukukunun Özellikleri

Vergi hukukunun özellikleri, kamu hukukunun diğer alt dalı olan idare hukuku ile hemen hemen aynıdır. Bu alanda da güç dengesizliği mevcuttur. Yukarıda da kısaca bahsedildiği üzere kamu kurumlarının tek taraflı sonuç doğuran işlemleri mevcuttur. Bu işlemlerde vergi mükelleflerinin söz hakkı bulunmamaktadır. İşte bu dengesizliğin önlenmesi adına kamu kurumlarının yaptığı tüm iş ve işlemlere karşı yargı yolu açıktır. Vergi mükelleflerinin de kanuna aykırı bir işleme maruz kalmaları halinde yapması gereken şey Bursa vergi avukatı ile dava yoluna başvurmaktır. Ayrıca bu alandaki kanun maddeleri sürekli olarak değişikliğe uğramaktadır. Ülkemizde bu alanda belirli aralıklarla torba yasa çıkmaktadır. Her torba yasadan sonra birçok değişiklik yaşanmaktadır. Bu yasalar aynı zamanda vergi affı olarak da nitelendirilmektedir.  Bu denli sık değişiklik yaşanan bir alanda sürekli yeni içtihatlar oluşmaktadır. Anılan durum da bazen karışıklığa sebebiyet vermektedir.

Vergi Hukukunun Temel Kavramları

Vergi hukukunun temel kavramları şunlardır;

 • Mükellef

Mükellef, vergi ödeme yükümlülüğü bulunan kişiyi ifade eder. Vergi mükelleflerinin KDV, stopaj ve gelir vergisi gibi düzenli olarak ödedikleri vergiler bulunmaktadır.

 • Vergi Cezası

Vergi cezası, mükellefin yükümlülüklerine uymaması halinde uygulanan cezadır. Kesilecek olan vergi cezası genellikle vergi tutarının 4 katı olmaktadır.

 • Vergi İnceleme Raporu

Vergi inceleme raporu, vergi dairesi müfettişleri tarafından mükellef hakkında düzenlenen raporu ifade eder. Bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde raporda belirtilmekte ve vergi cezasına dayanak olarak gösterilmektedir.

 • Vergi Ziyaı

Vergi ziyaı, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerine uymaması halinde kamunun uğradığı zararı ifade eder. Kamu zararının doğduğu vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükellef hakkında vergi ziyaı cezası düzenlenmektedir.

Vergi Hukukunun Temel İlkeleri

Vergi hukukunun temel ilkeleri şu şekildedir;

 • Verginin Genelliği

Verginin genelliği demek Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin vergi ödeme yükümlülüğünün bulunmasını demektedir. Burada herkesten kasıt mali gücü yeterli olanlardır.

 • Kamu Giderlerini Karşılamaya Yönelik Olması

Kamu giderlerini karşılamaya yönelik olması demek verginin yalnızca kamu giderlerine harcanacağı ve başka bir amaç için kullanılamayacağı anlamına gelmektedir.

 • Mali Güçle Orantılılık

Mali güçle orantılılık, kişilerin ödeyecekleri vergilerin maddi güçleri ile orantılı olması gerekliliğine işaret etmektedir. Örneğin ayda 1.000-TL kazanan bir kişi ile 100.000-TL kazanan bir kişinin aynı tutarda vergi ödemesi adaletsizliğe yol açar. Bu nedenle vergiler, kişilerin kazançları ile orantılı olacak şekilde belirlenmektedir.

Vergi Hukuku Konuları

Vergi hukuku konularının başında, vergi cezasının iptali konusu gelmektedir. Bu alanda açılan davaların neredeyse tamamında vergi cezasının iptali istenmektedir. Yine vergi kaçakçılığından kaynaklı olarak hem idari hem de cezai süreçlerin neler olacağı mevzuatta açıkça mevcuttur. Vergi dairesinin mükellefler hakkındaki tüm iş ve işlemleri bu alanın konusudur.

Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dallarından Farkı Nedir?

Vergi hukukunun diğer hukuk dallarından en büyük farkı ileri derecede uzmanlık gerektirmesidir. Vergi konusu iki ayaklıdır. Vergi avukatı olarak faaliyet gösteren bir avukatın hem kanunları ve içtihatları çok iyi bilmesi hem de hesaplama yapabilmesi gerekmektedir. Zira özellikle vergi inceleme raporunda tespit edilen hususlara yapılacak itirazlarda öncelikle hesabın doğru yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak elzemdir. Bunun için de en iyi vergi avukatı ile çalışılması son derece önem arz etmektedir.

Vergi Avukatı Olarak Verilen Hizmetler

Bursa vergi Avukatı olarak verilen hizmetler şu şekildedir;

 • Vergi Cezası iptal davası açılması
 • Matrah artırım başvurusunun reddi işleminin iptali davası açılması
 • KDV cezası iptal davası açılması
 • Vergi kaçakçılığı cezası iptal davası açılması
 • Vergi inceleme raporu itiraz ve iptal davası açılması
 • Gelir vergisi cezası iptal davası açılması