Sözleşme hukuku, kişiler veya şirketler arasında yapılacak her türlü ticari iş ve işlemlerin sınırlarını belirlemektedir. Bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülükleri yazılı bir metne dönüştürülür ve taraflarca imza altına alınır. Ülkemizde sözleşme serbestisi kuralı uygulanmaktadır. Sözleşmenin tarafları, aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde içeriğini serbestçe belirlemektedir.

Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar

Sözleşmeden kaynaklanan davalar, ülkemizde gerçekleştirilen her türlü sözleşmeyi kapsamaktadır. Sözleşmelerin kurulması, düzenlenmesi ve sözleşmelere uyulmaması halinde neler olacağı da bu kapsamdadır. Bir sözleşmede tarafların kim olacağı, konusun ne olacağı ve hangi şartlarda anlaşılacağı sözleşme metninde bulunması gerekmektedir. Taraflar arasında sözleşmeden kaynaklanan bir ihtilaf çıkması halinde bu alanda yürürlükte bulunan kanunlar uygulanmaktadır.

Sözleşme Hukukunun Önemi

Sözleşme hukukunun önemi; taraflar arasında bir uyuşmazlık yaşandığı takdirde ortaya çıkmaktadır. Bursa sözleşme avukatı tarafından mevzuata ve güncel kararlara uygun bir şekilde hazırlanan sözleşmenin taraflarca bağlayıcılığı vardır. Bu doğrultuda yazılı bir sözleşme düzenlemek; her iki tarafında da çıkarlarını korumaktadır. Sözleşme hukukunun doğru uygulanması halinde ticari ilişkilerde bir sorun yaşanma ihtimali oldukça azalmaktadır.

Sözleşme Hukuku Avukatı

Sözleşme hukuku avukatının önemi taraflar arasında bir uyuşmazlık yaşanması durumunda ortaya çıkmaktadır. Sözleşme maddeleri, her olay için farklılıklar içermektedir. Zira her olayın konusu ve anlaşma koşulları farklı olmaktadır. Bu nedenle özellikle internetten kopyalanarak düzenlenen sözleşmeler, tarafların hak kaybı uğramasına sebebiyet vermektedir. Sözleşmenin en iyi sözleşme avukatı Bursa tarafından düzenlenmesi bu gibi hak kayıplarının önüne geçmektedir. Sözleşme maddelerinin kanuna ve yerleşik içtihatlara uygun bir şekilde hazırlanması şarttır. Aksi takdirde sözleşme maddesi geçersiz hale gelmektedir.

Sözleşme Hukukunun Amacı

Sözleşme hukukunun amacı, taraflar arasında yapılacak iş ve işlemlerin hangi şartlarda yerine getirileceğinin belirlenmesidir. Yine bu şartlara uyulmaması halinde karşı karşıya kalınacak olan yaptırımlar da sözleşme metninde yer almaktadır. Bu alandaki kanuni düzenlemeler tarafların sözleşmelerden doğan hak ve alacaklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Sözleşmeye aykırı bir durumun yaşanması halinde nasıl bir yol izleneceği yine sözleşmeler ile ilgili mevzuat hükümlerinde açık bir şekilde mevcuttur.

Sözleşme Hukukunun Özellikleri

Sözleşme hukukunun özellikleri denildiğinde ilk akla gelen çok kapsamlı olmasıdır. Hukukun hemen hemen her alanında tarafların sözleşme yapma hakkı bulunmaktadır. Sözleşmelerin yapılış şekli ve içerikleri değişiklik gösterse de birçok alanda yazılı delil niteliği taşınmaktadır. Bu alanda tarafların iradesi gerçek anlamda ortaya çıkmaktadır. Zira sözleşme tarafları hak ve yükümlülüklerini detaylandırarak yazılı metne dökmektedir. Bu yazılı metin de herhangi bir uyuşmazlık olması halinde somut olayı aydınlatmaya ve haklı olanı tespit etmeye yaramaktadır.

Sözleşme Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar

Sözleşme düzenlenirken dikkat edilecek hususların en başında kanuna uygunluk gelmektedir. Her ne kadar sözleşme serbestisi ilkesi var ise de bu serbestlik kanunların çizdiği sınırlar içerisindedir. Yani taraflar arasında düzenlenen sözleşme eğer kanuna aykırı ise herhangi bir geçerliliği bulunmayacaktır. Tabi çok maddeden oluşan bir sözleşmedeki birkaç maddenin kanuna aykırı olması halinde yalnızca bu maddeler geçersiz kabul edilecektir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise sözleşmenin tarafların hür iradesiyle düzenlenmesidir. Bir tarafın baskısı veya tehdidi ile imzalanan sözleşmenin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Sözleşme hazırlamak oldukça bilgi ve tecrübe gerektiren bir iştir. Bu nedenle en iyi sözleşme avukatı tarafından hazırlanması elzemdir.

Özetle taraflar arasında imzalanan bir sözleşenin maddeleri kanuna aykırı olamaz. Her ne kadar sözleşme maddeleri taraflarca istendiği gibi düzenlenebilmekte ise de bu maddelerin geçerliliği ancak kanuna ve yerleşik içtihatlara uygun olmasına bağlıdır. Ancak sözleşmedeki maddelerden birinin geçersiz olması sözleşmenin kalanını geçersiz hale getirmez. Kanuna ve içtihatlara aykırı olarak düzenlenen sözleşme maddesi yok hükmünde kabul edilir. Örneğin kira sözleşmelerinin birçoğunda alt kira yasaklanmaktadır. Yani kiracının, taşınmazı bir başkasına alt kiraya vermesi ve bu alt kiracıdan kira alması halinde kira sözleşmesinin feshedileceği yönünde maddeler eklenmektedir. Fakat kira sözleşmesindeki bu maddenin hukuken bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Mevzuatta kiracının, kiralayanın iznini almaksızın alt kiraya vermesi yasaklanmıştır. Ancak kiracının izin istemesi halinde, kiralayan yani mal sahibi haklı bir sebep olmaksızın bu izni vermekten kaçınamaz. Yani kiralanan yerin kullanım amacında esaslı bir değişiklik olmadığı takdirde kira sözleşmesinde aksi yazsa dahi alt kira işlemi yapılmasında hukuken herhangi bir engel yoktur. Dolayısıyla sözleşme düzenlenirken mevzuat hükümlerine ve yerleşik içtihatlara dikkat etmek çok önemlidir. Bu nedenle kişilerin, en iyi sözleşme avukatına sözleşme hazırlatması hak kayıplarının önüne geçecektir.

Sözleşme Hukuku Temel Kavramlar

Sözleşme hukuku temel kavramları şunlardır;

 • İcap

İcap, bir diğer adıyla öneri demektir. Taraflar arasında yapılacak olan bir sözleşmede ilk irade açıklamasına yani ilk teklife icap denmektedir.

 • Kabul

Kabul, icabı yani öneriyi yapan tarafa karşı verilen onay cevabıdır. Yani kabul eden kişinin, kendisine yapılan teklifi kabul ettiğini içeren bir irade açıklaması yapması kabul anlamına gelir.

Sözleşme Hukuku İlkeleri

Sözleşme hukuku ilkeleri şunlardır;

 • Sözleşme Yapma Özgürlüğü

Sözleşme yapma özgürlüğü, kişilerin serbestçe bir sözleşmeye taraf olabilmesi demektir.

 • Sözleşme Yapmama Özgürlüğü

Sözleşme yapmama özgürlüğü, kişilerin sözleşme yapma mecburiyetlerinin olmamasıdır. Yani hiç kimse sözleşme düzenlemeye veya imzalamaya zorlanamaz.

 • Sözleşme Serbestisi

Sözleşme serbestisi ilkesi tarafların kanuni düzenlemelere bağlı kalmak kaydı ile diledikleri gibi sözleşme yapabilmelerini ifade etmektedir.

 • Sözleşme Hükümlerince Korunma

Sözleşme hükümlerince korunma, usule uygun bir şekilde düzenlenen sözleşme maddelerinin tarafların hak ve yükümlülüklerini koruduğunu ifade etmektedir. Zaten sözleşme yapılmasının da temel amaçlarından biri budur. Tarafların hak ve yükümlülüklerini koruma gücü olmayan bir sözleşmenin yapılmasında hukuki bir yarar yoktur.

 • Taraf İradelerinin Uyumu

Taraf iradelerinin uyumu, sözleşme metninin geçerlilik şartlarından biridir. Sözleşmede imzası bulunan tarafların iradeleri birbirinden farklı ise ortada geçerli bir sözleşme olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Kişilerin herhangi bir baskı olmaksızın hür iradeleri sözleşme düzenlemesi şarttır. Aksi durumda geçersizlik söz konusu olacaktır.

Sözleşme Hukuku Konuları

Sözleşme hukuku konuları oldukça fazladır. Sözleşme hukuku, esasen borçlar hukukunun bir alt dalıdır. Dolayısıyla bu alandaki mevzuat hükümlerinin kaynağı çoğunlukla Türk Borçlar Kanunu olmaktadır. Hukukun her alanında düzenlenen tüm sözleşmeler bu alanın kapsamındadır. Sözleşme türleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar adi yazılı sözleşme, resmi şekilde düzenlenen sözleşme ve sözlü sözleşmedir. Bu üç sözleşme türünde de konular aynı olup yalnızca usuller değişmektedir.

Sözleşme Hukukunun Diğer Hukuk Dallarından Farkı

Sözleşme hukukunun diğer hukuk dallarından farkı, esnek ve yenilikçi olmasıdır. Bu alanda tarafların istediği gibi sözleşme düzenleme hakkı bulunması nedeniyle diğer hukuk dallarına göre daha esnektir. Ayrıca günümüzde teknolojinin, sanayinin ve toplumun hızla değişmesi nedeniyle sözleşmelerle ilgili uygulamalar da değişmektedir. Örneğin eskiden yazılı sözleşmeleri ıslak imza ile imzalanmadığı takdirde geçerlilik kazanamamaktaydı. Ancak elektronik imza ve mobil imza gibi yenilikler hayatımıza girmiştir. Artık sözleşmenin tarafları birbirinden ne kadar uzakta olursa olsun elektronik imza ve mail yoluyla sözleşme düzenlemektedir. Bu sayede hem zamandan hem de masraftan tasarruf edilmektedir. Yine eskiden sözleşmelerde bildirim adresi olarak fiziki adresler bulunmaktaydı. Ancak şu anda mail adresleri yazılmakta ve bu mail adreslerine gönderilen her şey geçerli olmaktadır Dolayısıyla artık fiziki adreslere kargo aracılığıyla evrak gönderilmesi gibi bir durumun pek kalmadığını söylemek mümkündür.

Sözleşme Avukatı Olarak Verilen Hizmetler

Sözleşme avukatı olarak verilen hizmetler şu şekildedir;

 • Finansal Kiralama sözleşmesi hazırlanması.
 • Faktoring sözleşmesi hazırlanması.
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşmesi hazırlanması.
 • Ortaklık sözleşmesi hazırlanması.
 • Mal alım ve satım sözleşmesi hazırlanması.
 • Gayrimenkul alım-satım sözleşmesi hazırlanması.
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi hazırlanması.
 • İnançlı işlem sözleşmesi hazırlanması.
 • Sulh sözleşmesi hazırlanması.
 • İnşaat sözleşmesi hazırlanması.
 • Franchise sözleşmesi hazırlanması.
 • Acente sözleşmesi hazırlanması.
 • Hizmet sözleşmesi hazırlanması.
 • Lisans sözleşmesi hazırlanması.
 • İş sözleşmesi hazırlanması.
 • Satış sözleşmesi hazırlanması.
 • Bağışlama sözleşmesi hazırlanması.
 • Trampa sözleşmesi hazırlanması.
 • Kira sözleşmesi hazırlanması.
 • Alt kira sözleşmesi.
 • Araç kiralama sözleşmesi.