Şirketler hukuku şirketlerin kuruluşu, yönetimi ve tasfiyesi gibi tüm işlemleri içeren mevzuat hükümlerinden oluşmaktadır. Özellikle şirket içi işlemlerin ne şekilde yapılacağı ve kuralların neler olduğunun sınırı yine kanunlarla çizilmiştir. Oldukça kapsamlı olan bu alanda en iyi şirket avukatları ile çalışılması son derece önemlidir. 

Şirketler Hukukunun Önemi

Şirketler hukukunun önemi, şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar olan tüm süreçlerde karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle şirketin hangi amaçla kurulacağı, ortaklarının kim olacağı, paylarının neler olacağı, sermayesinin ne kadar olacağı gibi birçok faktörün iyice değerlendirilmesi ve en uygun şekilde şirket kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yine kurulacak şirket türünün ne olacağı da önem arz eden bir diğer husustur. Bu nedenle şirket kuracak kişilerin, en iyi şirket avukatı ile çalışması halinde hak kayıpları yaşanması önlenecektir.

Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler hukuku avukatının önemi, anonim şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesinde ortaya çıkmaktadır. Zira sermayesi 250.000 Türk lirasının üzerinde olan anonim şirketlerin avukat tutma mecburiyeti vardır. Kanun, burada açıkça şirketi korumaya çalışmaktadır. Büyük işler yapan şirketler sürekli olarak sözleşme, çek, senet, fatura gibi konularda yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu şirketlerin hukuki bir danışman vasıtasıyla koruma altına alınması hem şirket için hem de ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Zira ekonomide istikrarın sağlanması ancak ülkede faaliyet gösteren şirketin ayakta kalmasına bağlıdır. Kanun da bu istikrarın sağlanması adına anonim şirketlere avukat tutma zorunluluğu getirmiştir. Bu nedenle anonim şirketlerin en iyi şirket avukatı ile çalışması elzemdir.

Şirketler Hukukunun Amacı

Şirketler hukukunun amacı, ülkede faaliyet gösteren tüm şirketlerin her türlü iş ve işlemlerinin sınırlarını çizmek ve uyuşmazlık halinde izlenecek prosedürü belirlemektir. Bu kapsamda şirketlerin kuruluşundan itibaren yapılması gereken işlemler ve uyulması gereken yükümlülükler mevzuatta yazmaktadır. Şirketler hukuku esasen ticaret hukukunun bir alt dalıdır.  Bu nedenle de şirketler hukuku kapsamında yapılan iş ve işlemler ticaret hukukunun kapsamına da girmektedir. Zaten anonim ve limitet şirketler ile ilgili mevzuat hükümlerinin büyük çoğunluğu da Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Tüzel kişi olan şirketlerin yapmış oldukları ticari faaliyetlerde uymaları gereken kurallar ve sahip oldukları haklar bu alanın konusunu ve amacını oluşturmaktadır.

Şirketler Hukukunun Özellikleri

Şirketler hukukunun özellikleri denildiğinde ilk akla gelen özellik, resmi şekle tabi olmasıdır. Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler ile ilgili düzenlemelerde sıkı şekil şartları öngörülmüştür. Örneğin bir limitet şirketin kuruluşunun nasıl olacağı ve hangi şartlarda kurulabileceği gibi tüm hususlar detaylı bir şekilde mevcuttur. Bu maddelere riayet edilmemesi halinde yapılan işlemlerin bir geçerliliği olmayacaktır. Ayrıca bu alandaki işlemler devlet müdahalesine en açık olan işlemlerdir. Zira devletin ayakta durabilmesi için sağlam bir ekonomiye sahip olması gerekmektedir. Bunun yolu da ticari şirketler için belirli asgari şartlar belirlenmesi ve bunların denetlenmesinden geçmektedir. Bu nedenle de şirketlerin aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler sıkı bir denetim altındadır. Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için en iyi şirket avukatları ile çalışılması oldukça önemlidir.

Şirketler Hukukunun Temel Kavramları

Şirketler hukukunun temel kavramları şunlardır;

 • Anonim Şirket

Anonim şirket, sermaye odaklı bir şirket yapısına sahiptir. Yalnızca şirket malvarlığı kapsamında sorumluluk bulunmaktadır. Tek kişi tarafından kurulabileceği gibi yüzlerce kişinin ortaklığı ile de kurulma ihtimali mevcuttur.

 • Limited Şirket

Limited şirket de sermaye şirketi türlerinden biridir. Limited şirketler, bir sermaye şirketi olsa da sorumluluk yalnızca şirket malvarlığı kapsamında değildir. Limited şirketin de tek kişi ile kurulması mümkündür. Ancak ortak sayısında sınırlama mevcuttur. Limited şirketlerdeki en fazla ortak sayısı 50’dir. Bu ortak sayısının aşılması mümkün değildir.

 • Komandit Şirket

Komandit şirketler kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar adi komandit şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir. Bu şirket türünde komandite ortak ve komanditer ortak olarak nitelendirilen kişiler vardır. Sınırlı sorumlu olana komanditer ortak, sınırsız sorumluluğu olana ise komandite ortak denmektedir.

Şirketler Hukuku Temel İlkeleri

Şirketler hukuku temel ilkeleri şunlardır;

 • Alenilik

Alenilik, şirketler hukukunun en temel ilkelerinden biridir. Sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermayesi, ortakları, adresleri, yetkilisi, yönetim kurulu üyeleri gibi tüm bilgiler alenidir. Bu bilgilerin tamamına ticaret sicil gazetesinden ulaşılma imkanı mevcuttur.

 • Şekle bağlılık

Şekle bağlılık, özellikle ortak sayısı ve asgari sermaye gibi şirket kuruluş işlemlerinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin limitet şirketinde ortak sayısı elli kişi ile sınırlandırılmıştır. 51 kişinin ortaklı bir şekilde limitet şirket kurmak istemesi halinde şekle bağlılık gereği bu istek reddedilecektir.

Şirketler Hukuku Konuları

Şirketler hukuku konuları, sermaye ve şahıs özellikli tüm şirketlerin iş ve işlemleridir. Ülkemizde en çok limitet ve anonim şirket kurulmaktadır. Bu alanda şirketlerin ana sözleşmeleri, hisse devirleri ve birleşme işlemleri gibi birçok konu mevcuttur. Konuların ele alınması ise kronolojik olmaktadır. Yani şirket kuruluşundan tasfiyesine kadarki sürecin her aşaması ayrı bir konu olarak ele alınır.  

Şirketler Hukukunun Diğer Hukuk Dallarından Farkı

Şirketler hukukunun diğer hukuk dallarından farkı, devlet müdahalesinin oldukça fazla olmasıdır. Diğer hukuk dallarında taraflar daha serbest hareket etmektedir. Ancak bu alanda ülke ekonomisi göz önünde bulundurularak ciddi şekil şartları ve denetimler öngörülmüştür. Devletin müdahalesi en çok Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde karşımıza çıkmaktadır. Zira şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm kayıtları bu müdürlükte tutulmaktadır. Şirketlerin başvuruları da yine Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. Ticaret Sicil Müdürlükleri, kanunlarda belirtilen şekil şartlarının tamamının sağlanıp sağlanmadığı kontrol eder. Eğer kanuna aykırı bir durum tespit edilirse de başvuru reddedilir. Bu nedenle tüm sürecin şirket avukatı Bursa ile takip edilmesi olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

Şirket Avukatı Olarak Verilen Hizmetler

Şirket avukatı olarak verilen hizmetler şu şekildedir;

 • Kooperatiflere hukuki danışmanlık  hizmeti verilmesi
 • Limited şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Anonim şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
 • Şirket hisse devri işlemlerinin yapılması
 • Şirket danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirket Kuruluşu, şirket birleşmesi ve şirket devralma işlemlerinin yapılması
 • Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • Genel kurul iptal davası açılması ve takibi