Sigorta Hukuku, kişilerin mallarına, paralarına ve emeklerine bir zarar gelmesi durumunda, zararı gidermek için alınan tedbirleri içermektedir. Sigorta sözleşmeleri farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu bazen bir deprem sigortası olduğu gibi bazen de trafik sigortası olarak karşımıza çıkmaktadır. Zarara uğrayan kişiler, bu zararı gidermek için bir sigorta poliçesi mevcut ise öncelikle sigorta şirketine başvuru yapmaktadır. Özetle sigorta hukuku, sigortalılar ile sigorta şirketleri arasında yaşanacak her türlü uyuşmazlıklarda uygulanması gereken hükümleri içermektedir. Bu hükümleri en iyi bilen kişi olan sigorta avukatı aracılığıyla iş ve işlemlerin takip edilmesi olası hak kayıplarını önleyecektir.

Sigorta Hukuku Davaları

Sigorta hukuku davalarının kapsamı oldukça geniştir. Günümüzde hemen hemen her konuda sigorta yapılmaktadır. Ülkemizdeki sigorta hukuku henüz gelişimini tamamlayamamıştır. Gelişmiş ülkelerde ise sigorta konusu oldukça önemli bir konumdadır. Türkiye de özellikle Avrupa ülkelerindeki sigorta uygulamalarını örnek almaktadır. Ancak bunun uygulanması için gerekli olan bilinç henüz tam anlamıyla oluşmamıştır. Sigortaya ödenen para, adeta çöpe atılan para olarak görülmektedir. Bu nedenle de en çok uyuşmazlığın yaşandığı konularda sigorta yaptırmak zorunlu hale gelmiştir. Örneğin ülkemizde en çok rastlanan uyuşmazlıklar olan trafik kazalarındaki hak kayıplarının önüne geçilmesi için trafik sigortası yaptırmak zorunlu hale gelmiştir. Özetle maddi ve manevi her türlü hakkın korunması amacıyla yapılan her türlü sigorta poliçesi bu hukuk alanının konusunu oluşturmaktadır.

Sigorta Hukukunun Önemi

Sigorta hukukunun önemi, bir zararın doğmasından itibaren ortaya çıkmaktadır. Kişilerin poliçe kapsamında olan bir zarara uğraması halinde; sigorta şirketi öncelikle sigortalının kusurunun olup olmadığını incelemektedir. Bunun için sigorta şirketinin eksperleri inceleme yapmaktadır. İnceleme sonucunda zarar tespiti ve kusur durumları netleştirilmektedir. Akabinde ise sigortalıya poliçe limitleri dahilinde ödeme yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda sigorta şirketleri zararı karşılamak istememektedir. Bu gibi durumlarda ivedilikle Bursa sigorta avukatı aracılığıyla gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde sigortalının, telafisi imkansız olacak şekilde zarar göreceği aşikardır.

Sigorta Hukuku Avukatı

Sigorta hukuku avukatının önemi, rizikonun meydana gelmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. Sigorta poliçesi yapılırken çoğu zaman maddeler tek tek okunmadan imzalanır. Sigorta acenteleri, genel bilgiler vererek sigortalı kazanır. Ancak sigortalanan şey ile ilgili bir hadise yaşandıktan sonra zararın karşılanmaması durumları ortaya çıkar. Sigortalılar tarafından bunun nedeni sorulduğunda ise cevap olarak poliçenin kapsamı dışında olduğu cevabı kalıplaşmıştır. Bu gibi durumlarda sigorta poliçelerinin sigorta avukatı tarafından detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve gerekli başvuruların vakit kaybetmeksizin yapılması elzemdir. Sigorta şirketine yapılan başvuru neticesinde ödeme yapılmaması halinde dava açılması gerekmektedir. Tüm bu süreçlerle ilgili hak kaybına uğramamak adına sigorta avukatı Bursa ile iletişime geçilmesini tavsiye etmekteyiz.

Sigorta Hukukunun Amacı

Sigorta hukukunun amacı, kişilerin başlarına gelebilecek her türlü olay karşısında malvarlıklarını güvence altına almak ve zararlarını gidermektir. Sigorta poliçesi hem sigortalının zararlarını karşılamak için hem de üçüncü kişilere verilen zararları karşılamak için yapılabilmektedir. Mesela kasko sigortası, sigortalı kişinin kendi kusuru ile meydana gelecek bir olayda kendi zararını karşılamak için yapılır. Ancak mesleki sorumluluk sigortası, sigortalı kişinin kusuru nedeniyle üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda uygulama alanı bulur. Özetle sigorta, ileride doğabilecek tüm zararların giderilmesi için alınan bir tedbirdir.

Sigorta Hukukunun Temel Özellikleri

Sigorta hukukunun temel özelliklerinin başında, kişilere güvence sağlaması bulunmaktadır. Ayrıca kişilerin emekleri ve sermayesi korunmaktadır. Örneğin yıllarca bir dükkana maddi ve manevi emek veren bir işverenin, dükkanının yanması sonucunda zararının giderilmesi çok önemlidir. Milli kaynakların korunmasını da sağlar. Afet zamanlarında devlet hazinesine yük olmaksızın sigortadan tüm zararın tazmini mümkündür. Kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır. Kredi kullanacak olan kişiler evini ipotek ettirmesi halinde sigortalı olan ev için daha yüksek meblağda kredi çıkmaktadır. Yine kredi için araba rehnedilmesi halinde kaskolu araç için verilecek kredi miktarı daha yüksektir. Sigorta, gelecek için yatırım ve tasarruf aracıdır. Bireysel emeklilik sigortası ülkemizde en yaygın yapılan sigortalardandır. Devlet tarafından bireysel emekliliği özendirmek amacıyla teşvikler verilmektedir.

Sigorta Hukuku Temel Kavramlar

Sigorta hukuku temel kavramları şunlardır;

 • Sigorta ettiren

Sigorta ettiren, sigortacı ile maddi veya cismani zararın doğması ihtimaline binaen sözleşme yapan kişidir.

 • Sigortalı

Sigortalı, herhangi bir prim borcu ödemeksizin sigorta sözleşmesinden fayda gören kişidir. Uygulamada sigorta ettiren ile sigortalı genellikle aynı kişi olmaktadır. Ancak bazı durumlarda sigorta ettiren, üçüncü kişinin uğrayabileceği bir zararı sigorta ettirmektedir. Temsilci veya vekil aracılığıyla takip edilen işlemlerde de böyle bir durum söz konusudur. Bu halde temsilci, sigorta ettiren sıfatını almaktadır. Sigortalı ise temsil edilen kişi olur.

 • Lehtar

Lehtar, hayat sigortası poliçelerinde söz konusu olmaktadır. Sigortalı kişiye bir zarar gelmesi halinde sigorta bedeli lehtara ödenmektedir. Örneğin kişi hayat sigortası yaptırmış ise ölümü halinde lehtar olarak gösterilen kişi kim ise ödeme ona yapılır.

 • Riziko

Riziko, sigorta poliçesindeki en temel unsurdur. Riziko, çeşitli anlamlarda kullanılmakta olup en temel anlamı tehlike durumudur. Yani sigorta poliçesinin yapılmasına sebep olan olası zararın gerçekleşmesi, riziko olarak ifade edilmektedir. Rizikonun sigorta poliçesinde gösterilmemesi o poliçeyi geçersiz hale getirir. Rizikonun, sigorta sözleşmesi yapıldığı anda gerçekleşmiş olmaması gerekmektedir.

 • Sigorta primi

Sigorta primi, taraflar arasında akdedilen sigorta poliçesinin ücretini ifade eder. Sigortalının yükümlülüğü prim borcu ödemek olup sigorta şirketinin yükümlülüğü ise riziko gerçekleştiğinde poliçe sınırları dahilinde zararı karşılamaktır.

Sigorta Hukuku İlkeleri

Sigorta hukuku ilkelerini iki alt başlık altında incelemek gerekir. Bunlarda ilki zarar sigortası ikincisi ise meblağ sigortasıdır. Zarar sigortasında gerçek zarar önemlidir. Sigortanın görevi bu gerçek zararın tazmin edilmesini sağlamaktır. Yangın ve hırsızlık sigortası bu kapsamdadır. Meblağ sigortasında ise kişilerin hayatı önemlidir. Yani sigortalanan şey esasında bir insandır. Hayat sigortası, hastalık sigortası ve kaza sigortası bu sigorta kapsamındadır. Zarar sigortasının temel ilkeleri şu şekildedir:

 • Zenginleşme yasağı

Zenginleşme yasağı, sigortanın bir zenginleşme aracı olarak kullanılamayacağı anlamına gelmektedir. Sigorta edilen ve zarar gören malın değeri ne ise bu değer üzerinde ödeme yapılamaz. Ancak uygulamada sigortalanan malın değerinin daha yüksek gösterildiği durumlar karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda aşkın sigorta durumu ortaya çıkmaktadır. Aşkın kalan yani sigortalanan malın gerçek değerini aşan kısım için yapılan sigorta hükümsüzdür. Fazla ödenen primler ise sigorta ettirene geri ödenir.

 • Menfaat ilkesi

Menfaat ilkesinde, sigortanın kurulduğu günden bittiği güne kadar ortada ekonomik bir menfaatin bulunmasını ifade eder. Sigorta poliçesinde belirlenen bedel ne ise menfaat de odur. Menfaat ilkesinde yalnızca malın sahiplerinin değil aynı zamanda menfaati olan herkes tarafından sigorta yaptırılabilmesi mümkündür. Örneğin bir evi sigortalatma hakkı yalnızca mal sahibinde değildir. Kiracının veya intifa hakkı sahibinin de sigortalatma hakkı bulunmaktadır. Örneğin hırsızlık için yaptırılan bir sigortada, sigortalanan şey eşyanın bizzat kendisi değildir. Esasen sigortalanan şey, eşyanın kullanımındaki menfaattir. Bu sigortada eşyanın zarar görmesi değil eşya üzerindeki kullanım hakkının ortadan kalkması halinde riziko meydana gelir.

Sigorta Hukuku Konuları

Sigorta hukuku konuları temel olarak trafik sigortası, deprem sigortası, hayat sigortası, yangın sigortası, mesleki sorumluluk sigortası ve araç değer kaybıdır. Uygulamada en sık karşılaşılan konular bunlar olmakla birlikte araç değer kaybına özel bir parantez açılması gerekmektedir. Zira ülkemizde günde çok sayıda trafik kazası meydana gelmektedir. Bu trafik kazalarında kusuru olmayan araç sahiplerinin kaza nedeniyle araçlarında oluşan değer kaybını isteme hakkı mevcuttur. Özellikle bu konuda toplumda ciddi bir bilinç oluşmuştur. Bu araç değer kaybı bedelinin tahsil edilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlerin bir sigorta avukatı aracılığıyla takip edilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde hak kaybı yaşanması muhtemeldir. Yine ülkemizde henüz uygulama alanı çok geniş olmasa da mesleki sorumluluk sigortası yavaş yavaş yaygınlaşmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası yapan meslek grupları genellikle avukatlar, doktorlar ve diş hekimleridir. Bu meslek grupları, mesleki sorumluluk sigortası yaparak faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere vermiş oldukları zararların tazminini güvence altına almaktadır.

Sigorta Hukukunun Diğer Hukuk Dallarından Farkı

Sigorta hukukunun diğer hukuk dallarından en büyük farkı, dava açmadan önce belirli yolların tüketilmesi şartıdır. Sigorta şirketlerine karşı dava açılmadan önce, zararın tazmini için sigorta şirketlerine başvuru yapma zorunluluğu mevcuttur. Sigorta şirketinin bu başvuruya 15 gün içerisinde cevap vermesi öngörülmüştür. Ancak bu süre içerisinde cevap verilmemesi halinde talep reddedilmiş sayılır. Akabinde arabuluculuk sürecinin de tüketilmesi gerekmektedir. Zira sigorta poliçelerinden doğan ve sigorta şirketine karşı açılan davalarda görevli olan mahkemeler tüketici mahkemeleri ve asliye ticaret mahkemeleridir. Her iki mahkemede de dava açılmadan önce arabuluculuğa başvuru yapılması şarttır. Yani özetle hukukun birçok alanında herhangi bir ön şart olmaksızın dava açılmaktadır. Ancak sigorta hukukunda birtakım yolların tüketilmesi öngörülmüştür. Bunun en büyük sebebi ise usul ekonomisi gözetilerek mahkemelerin dava yükünü azaltmaktır.

Sigorta Avukatı Olarak Verilen Hizmetler

Bursa sigorta avukatı olarak verilen hizmetler şu şekildedir;

 • Araç değer kaybı davası açılması ve takibi
 • Araç hasar bedeli davası açılması ve takibi
 • Araç kazanç kaybı davası açılması ve takibi
 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının açılması ve takibi
 • Hayat sigortası davası açılması ve takibi
 • Maluliyet sigortası davası açılması ve takibi
 • Sağlık sigortası davası açılması ve takibi
 • Bireysel emeklilik davası açılması ve takibi
 • Trafik kazası sonucu maddi ve manevi tazminat davası açılması ve takibi
 • Yangın sigortası davası açılması ve takibi
 • Kasko davası açılması ve takibi
 • Trafik kaza sigortası davası açılması ve takibi
 • Havacılık Sigortası ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkların çözümü
 • Tıbbi malpraktis davası açılması ve takibi
 • Mesleki sorumluluk sigortası davası açılması ve takibi
 • İşyeri sigortası davası ve takibi