Tazminat hukuku, kişilerin veya şirketlerin gerek sözleşmeden gerek ise de haksız herhangi bir fiilden kaynaklı olarak uğramış oldukları zararların ne şekilde tazmin edileceğini içeren hukuk dalıdır. Tazminat talepleri temelde maddi tazminat ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminatın kapsamı oldukça geniştir. Zira maddi olarak uğranan tüm zararlar esasen maddi tazminat olarak nitelendirilmektedir.

Tazminat Hukuku Neleri Kapsar?

Tazminat hukuku neleri kapsar sorusuna, maddi ve manevi tüm tazminat türlerini kapsamaktadır cevabını vermek yanlış olmaz. Tazminat, tazmin etmek yani zararı gidermek için ödenmesi gereken bedeli ifade eder. Kişiler günlük yaşantılarında isteyerek veya istemeyerek başkalarına zarar vermektedir. Zarar gören kişiler ise bu zararlarının maddi karşılığını alarak ödeşmek isterler. Tazmin gerektiren olayların belirli bir sınırı yoktur. Bu olay birinin camını kırmak da olabilir trafik kazası da olabilir. Ayrıca burada bahsedilen zarar yalnızca maddi değildir. Örneğin birine hakaret edildiğinde o kişinin manevi olarak görmüş olduğu zararın da tazmin edilmesi bu alanın konusudur.

Tazminat Hukukunun Önemi

Tazminat hukukunun önemi, her hukuk sisteminde farklılık göstermektedir. Ülkemizde yürürlükte bulunan temel kanunların neredeyse tamamında tazminat konusu işlenmiştir. Bu bazen iş göremezlik tazminatı olarak bazen haksız fiilden kaynaklı tazminat olarak bazen de trafik kazasından kaynaklı tazminat olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapsamı bu denli geniş olan bir alanda maddi ve manevi zarara uğrayan kişilerin Bursa tazminat avukatı ile anlaşması en doğru hamle olacaktır.

Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat hukuku avukatı dava dilekçesinin hazırlanmasında önemli rol almaktadır. Somut olayda öncelikle hangi tazminatın isteneceğinin tespiti yapılması şarttır. Zira dava dilekçesinde yalnızca maddi tazminat talep etmek yetmemektedir. Maddi tazminat olarak hangi tazminatın seçildiğinin de dava dilekçesinde açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde dosyaya bakan mahkeme 1 haftalık kesin süre içerisinde talepleri somutlaştırmak üzere sürer verir. Bu süre içerisinde talepler somutlaştırılmazsa yani tazminat türü ve miktarı açık bir şekilde belirtilmezse, dava reddedilir. Yine dava dilekçesinde talep miktarı tam ve kesin olarak belirlenemiyor ise kısmi dava mı yoksa belirsiz alacak davası şeklinde mi açılacağının yerleşik içtihatlarla tespiti oldukça önemlidir. Bu nedenle davaların, Bursa tazminat hukuku avukatı ile takip edilmesi elzemdir.

Tazminat Hukukunun Amacı

Tazminat hukukunun amacı, kişilerin maddi ve manevi tüm zararlarının karşılanmasıdır. Bu doğrultuda hangi tazminatın hangi şartlarda ve hangi süreler içerisinde istenebileceği mevzuatta düzenlenmiştir. Kişilerin haksız eylem ve işlemleri karşısında neler yapılabileceği ve hangi yollara başvurulabileceği yine bu hukuk dalında işlenmiştir.

Tazminat Hukukunun Özellikleri

Tazminat hukukunun özelliklerini tek tek saymak oldukça zordur. Zira bu alan, birçok alan ile iç içe olduğu için özellikleri de çeşitlilik göstermektedir. En belirgin özelliği zarar odaklı olmasıdır. Yani meydana gelen olay ne olursa olsun eğer ortada bir zarar mevcut değilse tazminattan bahsetmek mümkün değildir. Ancak bunu yalnızca maddi zarar olarak düşünmemek gerekir. Kişilerin manevi olarak zarar görmesi, üzülmesi, elem duyması halinde de tazminat söz konusu olur.

Tazminat Hukukunun Temel Kavramları

Tazminat hukukunun temel kavramları şunlardır;

  • Kusurlu Sorumluluk

Kusurlu sorumluluk, adı üstünde kusura dayalı olan sorumluluk çeşididir. Kanunumuzdaki düzenlemelerde esas olarak kusur sorumluluğuna dayalı olarak tazminat talep edilebileceği şeklinde düzenleme yapıldığını söylemek mümkündür. Buna göre zarar veren kişiden tazminata hak kazanabilmek için bu kişinin kusurlu olması şarttır.

  • Kusursuz Sorumluluk

Kusursuz sorumluluk ise kişinin veya şirketin hiçbir kusuru olmasa dahi zararı tazminle yükümlü olması demektedir. Kusursuz sorumluluk halleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Yani kusursuz sorumluluk istisnai bir durumdur. Bunun en sık karşılaşılan örneği yolcu otobüslerinin kaza yapması halidir. Yolcu otobüsü bir kazaya karıştığında, araç sahibinin hiçbir kusuru olmasa dahi 3. kişilere karşı kusursuz sorumluluğu mevcuttur. Yani kazanın gerçekleşmesinde araç şoförünün kusurunun olup olmadığına bakılmaksızın araç sahibi aleyhine tazminata hükmedilme imkanı mevcuttur.

Tazminat Hukukunun Temel İlkeleri

Tazminat hukukunun temel ilkeleri şunlardır;

  • Orantılılık İlkesi

Orantılılık ilkesi, zarar ile hükmedilecek olan tazminatın orantılı olmasını öngörmektedir. Bu ilke manevi tazminat davasında önem arz etmektedir. Zira mahkeme tarafından hükmedilecek manevi tazminatın zarar ile orantılı olmaması haksızlığa sebebiyet verecektir.

  • Zenginleşme Yasağı

Zenginleşme yasağı, yine manevi tazminat davalarında uygulanmaktadır. Bu ilkeye göre manevi tazminatın, zenginleşme aracı olarak kullanılması hukuka aykırıdır. Bu nedenle mahkeme tarafından belirlenecek olan manevi tazminatın, zarar ile orantılı olması ve zenginleşmeye sebebiyet vermemesi gerekmektedir.

Tazminat Hukuku Konuları

Tazminat hukuku konuları, genel olarak maddi ve manevi tazminat, iş kazaları, destekten yoksun kalma tazminatı, sözleşme ve haksız fiilden kaynaklanan tazminat olarak sıralanabilir. Bu konuların hepsi tazminat adı altında olsa da her birinin kendi içerisinde farklı düzenlemeleri mevcuttur. Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler de değişkenlik göstermektedir. Hak düşürücü süreler ile ilgili en çok hata yapılan dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarıdır. Zira haksız fiilden kaynaklanan davalar ile ilgili Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen süreler her zaman geçerli olmamaktadır.

Detayı ile izah edilmesi gerekir ise; meydana gelen haksız fiil aynı zamanda bir suç teşkil etmekte ise zamanaşımı süreleri değişmektedir. İlgili olaydaki suç ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nda daha uzun bir zamanaşımı süresi belirlenmiş ise bu uzun olan sürenin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle tazminat avukatı Bursa ile çalışılması son derece önemlidir.

Tazminat Hukukunun Diğer Hukuk Dallarından Farkı Nedir?

Tazminat hukukunun diğer hukuk dallarından farkı, hemen hemen her kanunda tazminat ile ilgili hükmün bulunmasıdır. Tazminat kanunu diye bir kanun bulunmamasına rağmen kapsamı çok geniş olduğu için ayrı bir hukuk dalı olarak kabul görmektedir. Zira hemen hemen her kanunda, tazminat konusu mevcuttur. Bu durum da aslında bu alanın ne denli önemli olduğuna işaret etmektedir. Şu an görülmekte olan hukuk davalarının en az yarısının konusunun tazminat olduğunu söylemek mümkündür. Zira yukarıda detayı ile izah edildiği üzere günlük hayatın her yerinde maddi ve manevi tazminatın konusu olacak olaylar yaşanmaktadır.

Tazminat Avukatı Olarak Verilen Hizmetler

Bursa tazminat avukatı olarak verilen hizmetler şu şekildedir:

  • Maddi tazminat ve manevi tazminat davasının açılması ve takibi.
  • İş kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat davalarının açılması ve takibi.
  • Destekten yoksun kalma tazminatı davasının açılması ve takibi.
  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat davasının açılması ve takibi.
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi manevi tazminat davasının açılması ve takibi.
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi manevi tazminat davasının açılması ve takibi.