Bursa arabulucu avukat, uyuşmazlık yaşayan kişilerin sorunlarını davaya alternatif bir yolla çözen kişiye denir. Tarafların dava yoluna başvurmaksızın sorunlarını konuşarak çözebileceği bir platform olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

Arabuluculuk, mahkemelere alternatif olan bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Uyuşmazlık yaşayan kişilerin mahkemelere başvuru yapmaksızın uzman bir Bursa arabuluculuk aracılığıyla çözüm aramasıdır. Arabulucu, bir nevi hakem görevi görmektedir. Arabulucu, bu görevi ifa ederken tamamen tarafsız olmaktadır. Uyuşmazlık yaşayan kişilerin, arabulucuya güvenmeleri ve rahatça konuşabilmeleri çok önemlidir.

Bursa arabulucu avukat, Bursa ilinde hem arabuluculuk hem de avukatlık yapan kişilere denilmektedir. Ülkemizdeki yargılama sürelerinin uzun olması ve adaletin gecikmesi nedeniyle arabulucu faaliyetleri yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda özellikle son yıllarda ciddi bir çalışma söz konusudur. Zorunlu arabuluculuk ile vatandaşların bu sürece mecbur tutulması bunun en temel örneğidir. Vatandaşlar tarafından arabulucu sürecinin yalnızca zaman kaybı olduğu düşünülse de istatistiklere bakıldığında anlaşma oranlarının azımsanmayacak boyutta olduğu görülmektedir. Bursa arabulucu avukatların önüne en çok gelen dosyalar, işçi işveren uyuşmazlıklarıdır. Bu doğrultuda da arabuluculukta en çok anlaşmanın sağlandığı dosyalar bunlardır.

Bursa Arabulucu Avukat Olarak Verilen Hizmetler

Bursa arabulucu avukat olarak verilen hizmetler şunlardır;

 • İş davalarında arabuluculuk
 • Ticari davalarda arabuluculuk
 • Tüketici davalarında arabuluculuk
 • Aile hukuku davalarında arabuluculuk
 • Spor hukuku davalarında arabuluculuk
 • Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalarda arabuluculuk
 • Arabuluculuğun elverişli olduğu tüm alanlarda arabuluculuk

Arabuluculuk Faydaları

Arabulucu anlaşmalarında genellikle iki taraf da karlı çıkmaktadır. Zira yıllar sürecek davanın sonucunda daha fazla ücret alabilecek olan işçi, çok kısa bir süre içerisinde daha az da olsa alacağına kavuşmaktadır. Ülkemizdeki yüksek enflasyon oranları da göz önüne alındığında 3 yıl sonra 100.000 TL’ye hükmedilmesindense şimdi 50.000 TL’ye anlaşılmasının daha mantıklı olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü şimdi 50.000 TL’ye alınabilecek bir şeyin 3 yıl sonra 100.000 TL’ye alınabilme ihtimali oldukça düşüktür. Bu nedenle arabuluculuk sürecinde anlaşmanın işçilerin daha lehine bir durum olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Günümüzde arabulucu sürecinin zorunlu olarak düzenlendiği alanlar mevcuttur. İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru yapmaksızın dava açılması usule aykırılık teşkil eder. Bursa arabulucu avukat olarak bu sayılan alanlarda zorunlu arabuluculuk süreci tarafımızca da yürütülmektedir.

Zorunlu Arabulucu Süreci

Zorunlu arabuluculukta öncelikle adliyelerde bulunan arabuluculuk merkezlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru sonrasında listedeki sıraya göre arabulucu ataması yapılır. Akabinde arabulucuya başvuru evrakları gönderilir. Başvuru evraklarında belirtilen iletişim numaralarından taraflar aranır. Tüm taraflara uygun bir günde ve saatte toplantı yapılması kararlaştırılır. Ayrıca tarafların toplantı öncesi birbirine göndermek istediği evraklar var ise bunların da iletimi sağlanır. İlk toplantıya tarafların veya vekillerinin katılması gerekmektedir. Aksi takdirde ilk toplantıya katılmayan taraf, dava sonunda haklı çıkılsa dahi arabulucu ücretini ödemek durumunda kalır. Toplantılarda süre isteme durumuna sıklıkla rastlanmaktadır. Zira teklifin değerlendirilmesi için bazen zaman gerekmektedir. Akabinde süreç anlaşma veya anlaşamama ile sonuçlanmaktadır. Davacı yani başvurucu taraf, anlaşamama tutanağının imzalı halini, dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunmak zorundadır. Aksi durumda dava reddedilir. Ayrıca önem arz eden bir diğer husus şu ki tarafların ikisinin de bir arabulucuyu istemesi halinde, arabuluculuk merkezi tarafından bu seçilen arabulucu görevlendirilir. Yani listeden sıra ile görevlendirme yapılması bir zorunluluk değildir.

Bursa arabulucu avukat, önüne gelen bir uyuşmazlıkta öncelikle tarafların güvenini sağlamak zorundadır. Tarafların arabulucuya güvenmemesi, sürecin olumlu sonuçlanmasını imkansız kılar. Arabulucu iki tarafa da eşit mesafede yaklaşmalı ve ayrım yapmamalıdır.

Yukarıda da bahsedildiği üzere en çok arabulucu başvurusunun yapıldığı alan iş hukuku alanıdır. Zorunlu arabuluculuk süreci, iş hukukunda da birtakım yeni uygulamalara sebebiyet vermiştir. Eskiden işten çıkarmalarda veya istifalarda ibraname alınma usulü uygulanmaktaydı. Ancak günümüzde ibranamenin yerini arabuluculuk anlaşma tutanağı almıştır. Bunun en önemli sebebi ise arabuluculuk anlaşma belgesinin ilam yani mahkeme kararı niteliğinde olmasıdır. İbraname veya istifa evrakı imzalamak dava açılabilmesine engel değildir. Zira mahkemede aksi kolaylıkla ispatlanabilmektedir.

Anlaşma belgesi için ise aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Anlaşma belgeleri ile ilgili itirazlar oldukça sınırlı olarak yapılmaktadır. Bu nedenle de ileride bir dava ile karşılaşılmaması için işverenler tarafından kullanılan yol, arabuluculuk anlaşma belgesi ile iş akdini sonlandırmaktır. Mahkeme yargılaması süreci göz önüne alındığında bu usulün kullanılmasının iki tarafın da lehine olduğunu söylemek mümkündür. Anlaşma belgesi icra edilebilir olmalıdır. Yani hangi meblağın ne zaman ve ne şekilde ödeneceği açık bir şekilde belirtilmelidir. Muğlak ifadeler kullanılması son derece sakıncalıdır.

Yukarıda da bahsedildiği üzere hâlihazırda birçok dava türünde arabuluculuk süreci tüketilmeden dava açılamamaktadır. Özellikle dava dosyaları sayılarının ciddi boyutlara ulaşmasıyla birlikte arabuluculuk ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu nedenlerle Bursa avukat olarak faaliyet gösteren kişiler, arabulucu olma şartlarını taşıdığı anda gerekli eğitimi almakta ve sınav için başvuru yapmaktadır. Bursa arabulucu avukat sıfatının alınmasıyla doğal olarak ek gelir elde edilmektedir. Özetle günümüzde yalnızca tek bir alanda çalışmak yetmemekte olup avukat olarak faaliyet gösteren kişilerin arabuluculuk ve uzlaştırmacılık gibi işleri de yapması adeta zaruret haline gelmiştir.

Arabuluculuk çeşitleri

Arabuluculuk çeşitleri temelde iki tanedir. Bunlar zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuktur.

 • Zorunlu Arabuluculuk

Zorunlu arabuluculukta dava açmadan önce başvuru yapma zorunluluğu mevcuttur. Bu süreç tüketilmeden dava açılırsa mahkeme, son tutanağı sunmak üzere süre verir. Bu süre içerisinde son tutanağın aslı veya onaylı bir örneği sunulmaz ise dava usulden reddedilir. Arabulucuya başvurunun zorunlu olduğu alanlar sınırlıdır. Ancak bu konuda kanuni düzenlemeler yapılarak arttırılmaya çalışıldığı aşikardır. Şu an arabulucuya başvurunun zorunlu olduğu alanlar iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, kira uyuşmazlıkları ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar. Tabi bu alanlardaki her konu arabuluculuğa elverişli değildir.

 • İhtiyari arabuluculuk

İhtiyari arabuluculukta ise tarafların herhangi bir şarta bağlı olmaksızın anlaşarak arabulucuya başvurmasıdır. Kamu düzenini ilgilendirmeyen her konuda arabulucuya ihtiyari olarak başvurmak mümkündür. 

Arabuluculuk türleri

Arabuluculuk türleri üçe ayrılmaktadır. Sırayla açıklama gereğimiz doğmuştur.

 • Kolaylaştırıcı arabuluculuk

Kolaylaştırıcı arabuluculuk, ülkemizde uygulanan yöntemdir. Tarafların ortak menfaatlerinin ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda çözülmesini öngörmektedir. Arabulucunun önüne gelen olayla ilgili hukuki herhangi bir değerlendirme yapması mümkün değildir. Yine arabulucu tarafından taraflara hukuki bilgi verilmesi ve konuşmalara sıkça müdahale edilmesi yasaktır. Taraflar süreç sonunda anlaşamazlar ise arabulucunun ancak o zaman çözüm önerisi sunma hakkı vardır.

 • Değerlendirici arabuluculuk

Değerlendirici arabuluculuk, müdahalenin en çok olduğu türdür. Arabulucunun sürece doğrudan müdahale etmesini öngörür. Taraflara hukuki bilgiler vermek, tavsiyede bulunmak ve olayı değerlendirmek gibi görevleri bulunur. Hatta eğer anlaşma olmazsa mahkemenin verebileceği kararları tahmin ederek bunları taraflara iletir. Bu yöntem doğrudan çözüm odaklıdır.

 • Dönüştürücü arabuluculuk

Dönüştürücü arabuluculuk, arabulucuya başvuran kişilerin gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yöntemde kişiler arasındaki ilişkiler önemlidir. Mevcut uyuşmazlık çözülmese dahi tarafların fikirlerinin değişmesi bile başarı olarak kabul edilmektedir. Kişilerin gelişmesinin sağlanması amacı vardır.

Bursa Arabuluculuk Bürosu

Bursa arabuluculuk bürosu, yeni adliye olarak tabir edilen Bursa Adliyesi Ek Hizmet Binası’nda bulunmaktadır. Bursa arabuluculuk bürosu adresi Altınova mahallesi 11 Eylül bulvarı no:9 B blok 1. Kat Osmangazi/BURSA’dır. Bursa arabuluculuk bürosuna iletişim ise  0224 271 56 06 numaralı santralden 2032 dahili numarası ile sağlanır.

Bursa arabuluculuk merkezi

Bursa arabuluculuk merkezi, Bursa ilinde bulunan ve arabuluculuk sürecinin yönetildiği bürodur. Bursa arabuluculuk merkezinde arabulucu avukatlar görev yapmaktadır. En çok Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bulunmaktadır. İhtiyari arabuluculuk ile zorunlu arabuluculuk başvurusu sonrası Bursa arabulucu avukatın yönetiminde toplantılar yapılmaktadır. Hukuk büromuz aynı zamanda Bursa arabuluculuk merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Arabuluculuk görüşmeleri, buna uygun dizayn edilmiş ofislerde yerine getirilmelidir. Yine yapılan başvuruların hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması oldukça önemlidir

Bursa Arabulucu Listesi

Bursa arabulucu listesi, arabuluculuk daire başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bursa arabulucu güncel listesini sorgulamak isteyen kişilerin arabuluculuk daire başkanlığının internet sitesini ziyaret etmesi gerekmektedir. Bu sayede arabulucunun sicile kayıtlı olup olmadığının da teyidi yapılabilmektedir. 

Zorunlu Arabuluculuk Bursa

Zorunlu arabuluculuk Bursa ilinde işçi işveren uyuşmazlıkları başta olmak üzere kanunlarda başvuru zorunluluğu getirilen tüm davalarla ilgili yapılan arabuluculuk faaliyetlere denir. Bursa İş Mahkemeleri’nde veya Bursa Ticaret Mahkemeleri’nde dava açılmadan önce arabulucuya başvuru zorunludur. Elbette ki her davada zorunluluk bulunmamaktadır. Arabulucunun düzenlediği anlaşamama tutanağının dava dosyasına ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde dava şartı yokluğu nedeniyle açılan davanın reddine karar verilir. Zorunlu arabuluculuk konusu, web site içeriğindeki faaliyet alanları bölümünde detayları ile izah edilmiştir.

İhtiyari Arabuluculuk Bursa

İhtiyari arabuluculuk Bursa ilinde dava açmadan önce başvuru zorunluluğu olmayan uyuşmazlıkla ilgili konularda yapılan arabuluculuk çeşididir. Örneğin iş kazası nedeniyle işçi tarafından talep edilen maddi ve manevi tazminat ile ilgili dava açılmadan önce herhangi bir başvuru yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak dava sürecinin uzun ve zorlu olması nedeniyle iki tarafın da istemesi halinde ihtiyari olarak sürecin başlatılma ihtimali bulunmaktadır. Burada yapılacak olan anlaşma belgesinin diğer arabuluculuk türlerinden hiçbir farklı bulunmamaktadır. Yani ihtiyari arabuluculuk anlaşma belgesi de mahkeme ilamı niteliğinde bir belgedir.

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Ticari davalarda arabuluculuk süreci zorunlu hale gelmiştir. Buna göre ticaret mahkemesinin görevli olduğu davalarda bu süreç tüketilmeksizin dava açılması halinde mahkeme tarafından 1 hafta süre verilmektedir. 1 haftalık süre içerisinde eksiklik giderilmediği takdirde usulden ret kararı verilir. Yani ticari davalar için bu sürecin tüketilmesi bir dava şartı olmuştur. Elbette ki her ticari davada başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Örneğin menfi tespite ilişkin bir davada arabulucuya başvurulmaksızın dava açılma imkanı 2023 yılı öncesi mevcut değildi. Ancak 2023 yılında gelen 7. Yargı paketi ile birlikte menfi tespit, istirdat ve itirazın iptali davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

Tüketici Davalarında Arabuluculuk

Tüketici davalarında arabuluculuk sürecinin zorunlu hale gelmesi, ticari davalardan sonra olmuştur. Ancak Tüketici Hakem Heyeti’nin görev alanına giren uyuşmazlıklarda, arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine haksız rekabete ilişkin bir dava açılmadan önce başvuru zorunluluğu yoktur. Tüketicinin korunması amacıyla özel bir düzenleme mevcuttur. Normalde zorunlu arabuluculuk sürecinde ücret, dava sonunda haksız çıkan veya ilk toplantıya katılmayan tarafa rücu edilir. Ancak tüketiciler, açmış oldukları davalarda haksız çıksalar dahi bu ücreti ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu vesile ile tüketicilerin haklarını aramaları kolaylaştırılmıştır.

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, 2023 yılında yürürlüğe giren 7. yargı paketi ile birlikte zorunlu hale gelmiştir. Kira sözleşmesinden kaynaklı olarak uyuşmazlık yaşayan tarafların artık doğrudan dava yoluna başvurması ortadan kaldırılmıştır. İstisnai haller saklı kalmak kaydı ile kira sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılması zorunlu kılınmıştır.

Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk da 7. yargı paketi kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Buna göre kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu uyuşmazlıklar en fazla gürültü nedeniyle doğmaktadır. Aynı binada yaşayan ve komşu olan kişiler, gürültü nedeniyle çok sayıda hukuki başvurular yapmaktadır. Bu düzenleme ile birlikte bu tarzda birçok uyuşmazlık, mahkemeye intikal etmeden çözümlenecektir.

Aile Hukuku Arabuluculuk

Aile hukuku arabuluculuk süreci henüz zorunlu hale gelmemiştir. İhtiyari olarak ise çok sayıda başvuru olduğunu söylemek mümkün değildir. Aile hukuku davalarında da arabulucuya başvurunun zorunlu hale getirilmesi yönünde ciddi çalışmalar mevcuttur. Ancak boşanma kararı ve çocukların velayeti konusu kamu düzenini ilgilendirdiğinden, düzenlemenin nasıl olacağı ile ilgili ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. Boşanmak isteyen eşler, boşanmanın şartları konularında anlaşamadıkları için ihtiyari olarak arabulucuya başvuru yapabilmektedir. Tarafların nafaka ve tazminat gibi talepleri masaya yatırılmaktadır. Süreç sonunda anlaşmalı boşanma yönünde karar alınması ise bir kazanım olmaktadır.

İşten Çıkarma Arabulucu Bursa

İş davalarında arabuluculuk sürecinin zorunlu hale gelmesi sonrasında güzel sonuçlar alınmış ve diğer alanlar için de uygulanması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Arabulucuya başvurunun zorunlu hale geldiği ilk alan iş davalarıdır. İşçi ile işveren arasındaki ücret ve tazminat alacakları için dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu mevcuttur. Yine işe iade davası açılmadan önce bu sürecin tüketilmesi şarttır. Ancak iş kazası ve meslek hastalığından dolayı açılacak tazminat davalarında arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Örneğin iş yerinde parmağı kopan bir işçinin, geçirmiş olduğu kaza nedeniyle doğrudan dava açabilir. İş kazası ve meslek hastalığı konularında başvurunun zorunlu hale getirilmemesinin sebebi kamu düzeni ile ilgilidir. Zira bu davalarda Sosyal Güvenlik Kurumu da davaya dahil olmaktadır. Davanın devamı veya sonuçlanması yalnızca tarafların iradelerine bağlı olmadığı için de arabulucuya başvuru zorunluluğu mevcut değildir.

İşten çıkarma arabulucu Bursa ilinde, iş sözleşmesinin feshi sonucunda işçiler ile anlaşma yapmak isteyen işverenler tarafından aratılmaktadır. Bursa’da faaliyet gösteren bir işletme sahibi, çeşitli sebepler ile işten çıkarma yapmak isteyebilir. Eğer yapacağı işten çıkarmada haklı bir neden yoksa tazminat ödemek durumunda kalmaktadır. Ancak bu tazminatın karşılığında da kendisine ileride dava açılmayacağına dair bir güvence istemektedir. Bu durumda arabulucu anlaşma belgesi devreye girmektedir. Zira bunun dışındaki hiçbir yol tazminat davasının açılmasını engellememektedir. Sonuç olarak gerek tek tek gerek ise de toplu işten çıkarmalar için arabuluculuk süreci tarafımızca yürütülmektedir.