İcra konusu uygulamada en çok karşılaşılan ve içeriği merak edilen konulardan biridir. Bu makalemizde icra davası konu başlığı detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

İcra Ne Demek?

İcra ne demek şeklinde yapılan aramalar genellikle alacaklı veya borçlu olan kişiler tarafından bilgi edinmek için yapılmaktadır. İcra, para veya para dışındaki hak ve alacakların cebri icra yoluyla yani bir diğer adıyla zorla alınması için yapılan işlemlere verilen isimdir. Alacaklarını tahsil edemeyen kişiler, cebri icra yoluna başvurmakta ve bu şekilde alacaklarına İcra Müdürlükleri aracılığıyla kavuşmaktadır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi nasıl yapılır sorusunu soranlar genellikle alacaklarını tahsil edemeyen kişilerdir. İcra takibi başlatmak için öncelikle takip talebinin hazırlanması gerekmektedir. Takip talebi içeriğinde alacaklı ve borçlunun isim ve adres bilgileri yer almalıdır. Yine alacağın neyden kaynaklandığı ve alacak miktarının ne olduğu da tek tek yazılmalıdır. Önem arz eden bir diğer husus ise hangi takip yolunun seçileceğidir. Zira takip talebinde yanlış bir takip yolunun seçilmesi halinde, takip talebi reddedilecektir. Örneğin faturadan kaynaklanan bir icra takibinde, ilamsız icra yoluna başvurulması gerekir iken bonodan kaynaklanan bir alacak için kambiyo alacaklarına mahsus icra yoluna başvurulması gerekmektedir. Kira alacakları için ve ipotekten kaynaklanan alacaklar için de farklı icra yollarına başvurulması gerekmektedir. Takip talebi düzenlendikten sonra alacağa dayanak olarak gösterilen belgeler de ek olarak dosyaya eklenmelidir. Akabinde yetkili İcra Müdürlüğü’nün tevzi bürosuna gidilerek başvuru yapılır. İcra tevzi bürosu tarafından alacak miktarına göre harç hesaplanır ve alacaklının bu harcı yatırması istenir. Harç ve masraflar yatırıldıktan sonra icra dosyası açılmış olur. Akabinde dosya ilgili icra müdürlüğüne gönderilir. İcra Müdürlüğü tarafından ödeme emri düzenlenir ve borçlunun adresine bu ödeme emri ve dayanak belgeler gönderilir. Borçlu tarafından süresi içerisinde bir itirazda bulunulmaz ise cebri icra işlemlerine başlanır. Ancak icra müdürlüğü bu işlemleri kendiliğinden yapamamaktadır. Her işlem için alacaklının veya vekilinin talebi gerekmektedir. Özetle her somut olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi, en uygun takip yolunun seçilmesi ve işlemlerin yürütülmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. Zira takip talebinde yapılacak bir kelime hatası dahi takibin iptali sonucunu doğurabilmektedir. Yine haczedilen bir malın süresi içinde satışının istenmemesi halinde hacizlerin düşmesi sonucuyla karşı karşıya kalınacaktır. Bu nedenle tüm bu icra takibi işlemlerinin alanında uzman bir Bursa icra avukatı ile yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmektedir.

İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

İcra takibi ne kadar sürer sorusuna kesin ve net bir cevap vermek oldukça zordur. Zira her dosyanın konusu, miktarı, tarafları ve niteliği birbirinden farklılıklar içermektedir. Burada önemli olan şey icra dosyasının tahsil kabiliyetinin olup olmadığıdır. Tahsil kabiliyeti demek esasen borçlunun, borca yetecek malvarlığının bulunup bulunmadığı demektir. Yukarıda bahsedildiği üzere icra takibi başlatıldıktan sonra borçluya ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emrine karşı süresi içinde bir itiraz yapılıp yapılmadığı, icra takip süresini doğrudan etkilemektedir. İcra dosyasına itiraz edildiğinde bu itirazın kaldırılması için dava açılması gerekmektedir. Ancak bu her dosya için geçerli değildir. İlamsız icra takibine yapılan itiraz dosyayı durdurmakta ise de ilamlı icra takibine yapılan itiraz dosyayı kendiliğinden durdurmamaktadır. İtiraz olmaması halinde icra takibi kesinleşir. Kesinleşen icra takibinden sonra ise alacaklının haciz işlemlerini yapma hakkı doğar. Borçlunun taşınmaz, araç, banka hesabı, maaş gibi hak ve alacaklarına haciz işlemi uygulanır. Bazen icra dosyası açıldıktan 1 gün sonra herhangi bir haciz işlemine dahi gerek kalmaksızın borcun ödendiği görülmektedir. Bu nedenle icra takibi ne kadar sürer sorusunun cevabı olarak; bir dosya alacağının ortalama 7 gün ile 6 ay arasında tahsil edildiğini söylemek mümkündür.

İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra davası nasıl açılır sorusunu cevaplamadan önce icra davalarının hangi sebepler ile açıldığını kısaca açıklamamız gerekmektedir. İcra davaları, genellikle icra takiplerinden kaynaklanan sebeplerle açılmaktadır. Bu icra takibine yapılan bir itirazın kaldırılması olabileceği gibi icra memur muamelesini şikayet de olabilmektedir. İcra Müdürlüğü tarafından yapılan kanuna aykırı bir işleme karşı zarar gören kişilerin icra davası açma hakkı bulunmaktadır ve diğer davalar gibi tevzi bürosuna başvuru yapılmak suretiyle açılır. Öncelikle usulüne uygun bir dava dilekçesi hazırlanır ve davaya konu olan icra dosyası açık bir şekilde belirtilir. Akabinde harç ve masraflar yatırılarak icra davası açılır. Esasen icra davalarının birçoğu şikayet olarak adlandırılmaktadır. İcra müdürlüğü işlemlerine karşı yapılan şikayetlerde bazen dosya üzerinden bazen de duruşmalı olarak inceleme yapılmaktadır. İcra davası açılması ve takibi işlemlerinde icra avukatı Bursa desteği alabilirsiniz.

İcra Davası Ne Kadar Sürer?

İcra davası ne kadar sürer sorusunun cevabı diğer davalarda olduğu gibi kesin ve belirli değildir. Ancak icra davalarında genellikle şekli inceleme yapılmaktadır. Yani icra dosyasının esasına girilmemektedir. Bu da icra dosyalarının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır. Örneğin icra takibine yapılan bir itirazın kaldırılması davası İcra Mahkemesi’nde açılmaktadır. İcra Mahkemesi borcun olmadığı yönündeki itirazlarda, ödeme belgesi bulunup bulunmadığını inceler. Eğer ödeme yapıldığı ispatlanmaz ise davayı hızlı bir şekilde sona erdirir. Yani genel mahkemelerde olduğu gibi detaylı bir inceleme yapılmaz. Ancak icra dosyalarında genellikle şeklen inceleme yapılması hızlı bir sonuç doğursa da bu kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmemektedir. Yani İcra Mahkemesi kararı verdikten sonra aynı konu ile ilgili genel mahkemelerde dava açılması mümkündür. Sonuç olarak dava süresi duruşmalı inceleme yapılıp yapılmadığına göre değişkenlik göstermektedir. Duruşmasız olarak görülen dava genellikle 1-2 ay arasında sonuçlanmaktadır. Duruşmalı olarak görülen icra davası ise ortalama 3-4 ay sürmektedir.

İcra Dosyası Kapatma

İcra dosyası kapatma işlemleri temelde ikiye ayrılmaktadır. Birincisi infazen kapatma olup ikincisi ise takipsizlik nedeniyle dosyanın kapatılmasıdır. İcra dosyasının infazen kapatılması ise üç şekilde olmaktadır. Birincisi alacaklının, alacağından feragat etmesidir. Alacaktan feragat edilmesi halinde feragat harcı yatırılarak icra dosyası kapatılır. İkincisi alacağın haricen tahsil edilmesidir. Haricen tahsil demek dosya borcunun, alacaklıya veya vekiline haricen ödenmesi anlamına gelmektedir. Üçüncüsü ise dosya borcunun İcra Müdürlüğü hesabına yatırılmasıdır. Bu bazen nakdi ödeme olmakta bazen de borçluya ait malların satılması sonrasında dosyaya yatan para olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç yoldan uygulamada en çok karşılaşılanı icra dosyasının haricen kapatılması yoludur. Zira bu şekilde daha az harç ödenmektedir. Bir borcun icra dosyasına yatırılması ile alacaklıya haricen ödenmesi arasında harç oranı anlamında 2 kat fark bulunmaktadır. Örneğin icra takip çıkış miktarının 100.000 Türk Lirası olduğunu varsayalım. Dosyada haciz işlemi uygulandıktan sonra borcunu ödemek isteyen borçlunun iki seçeneği bulunmaktadır. Borcu icra müdürlüğü kasasına yatırmak isterse ödemesi gereken harç oranı %9,10 olacaktır. Doğrudan alacaklıya ödemek isterse de bu oran %4,55 olacaktır. Her iki durumda da icra tahsil harcı ödenmediği takdirde dosya kapanmamaktadır. Borç ödenmemesine rağmen dosyasının kapatılmasının tek yolu; icra dosyasının takipsizlik nedeniyle düşmesidir. Bir icra dosyasında alacaklı tarafından 1 yıl boyunca işlem yapılmaz ise dosya takipsizlik nedeniyle düşmekte ve kapalı hale gelmektedir. Ancak bu kapanma işlemi kalıcı olmayıp alacaklının yeniden talep etmesine kadar sürmektedir. Özetle icra dosyası kapatma işleminin kesin ve sürekli olması için yukarıda bahsedilen yöntemlerden biri seçilerek tahsil harcı ile birlikte ödemenin gerçekleştirilmesi şarttır. İcra dosyası kapatma işlemleri başta olmak üzere icra ile ilgili diğer tüm işlemler için Bursa icra avukatı tarafından yardım alarak, hak kaybı yaşanmasının önüne geçebilirsiniz.